Showing 1–12 of 23 results

โคมไฮเบย์ LED RICH

โคมไฮเบย์ LED RICH เป็นที่ยอมรับว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันสามารถช่วยในการประหยัดพลังงานได้เป็นอย่างมาก อีกทั้งความสว่างก็ไม่ได้น้อยไปกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ หรือหลอดแบบเดิมที่ใช้ นอกจากนี้ยังมีข้อดีอีกหลายอย่างเช่น ไม่คายความร้อน ไม่มีสารปรอท ไม่มีแสงยูวี จึงไม่ทำให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม มีให้เลือกทั้ง 100W/150W/200W/250W/300W มาตรฐาน มอก.1955-2551 รับประกันขั้นต่ำ 1 ปี แล้วแต่รุ่น